در صورت داشتن شکایت و یا هرگونه پیشنهاد و انتقاد می توانید با شماره تماس:۰۲۱۶۶۸۶۶۳۲۴ و یا ۰۹۳۵۱۵۰۳۶۳۶   به صورت تماس از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی مورد خود را مطرح کنید