مرکز امداد رایانه کمک موبایل کمک به مشکلات رایانه ای

تماس از تهران:  ۷۶ ۵۹ ۲۳۰ ۹۰۹
تماس سراسری: ۰۲۱۷۰۷۰۷۰۷۵

درخواست کارشناس حضوری